Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) 7. októbra 2019 – ZS „Plaukti“/Lauku atbalsta dienests

(vec C-736/17)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākā tiesa (Senāts)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: ZS „Plaukti“

Žalovaná: Lauku atbalsta dienests

Prejudiciálne otázky

1.    Uplatní sa článok 16 ods. 5 tretí pododsek nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/20111 z 27. januára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka, na prípad, v ktorom žiadateľ nesplnil požiadavky týkajúce sa kosby plochy, v súvislosti s ktorou bola podaná žiadosť o pomoc na zachovanie biodiverzity na pasienkoch (požiadavka, ktorá ide nad rámec povinných minimálnych požiadaviek upravených v článku 39 ods. 3 nariadenia č. 1698/20052 ), pričom nedošlo k nijakej zmene v skupine plodín?

2.    Možno za jediné porušenie súčasne uložiť sankciu stanovenú v článku 16 ods. 5 treťom pododseku nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2011 z 27. januára 2011 a sankciu upravenú v článku 18 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 65/2011?

3.    Bránia články 4 a 6 nariadenia Rady (ES) č. 73/20093 z 19. januára 2009 v spojení s článkom 39 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že tá istá požiadavka môže byť povinnou minimálnou požiadavkou (povinnosťou) a zároveň ukladať prísnejšie povinnosti než povinné minimálne požiadavky (požiadavka na vyplatenie agroenvironmentálnej platby)?

____________

1 Ú. v. EÚ L 25, 2011, s. 5.

2 Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 2005, s. 1).

3 Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009 , ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 2009, s. 16).