Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court (Irska) 7. oktobra 2019 – VK/An Bord Pleanála

(Zadeva C-739/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: VK

Tožena stranka: An Bord Pleanála

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je državi članici onemogočeno, da izkoristi možnost iz člena 5 Direktive 77/249/EGS1 z dne 22. marca 1977, kakor je bila spremenjena, ki državi članici omogoča, da odvetniku, ki opravlja dejavnost zastopanja stranke v sodnem postopku, naloži zahtevo „da delajo skupaj z odvetnikom, ki bodisi opravlja poklic pred zadevnimi sodnimi organi“ v vseh okoliščinah, v katerih bi bila stranka, ki jo gostujoči odvetnik želi zastopati v tem postopku, upravičena, da se zastopa sama?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, na podlagi katerih dejavnikov mora nacionalno sodišče presojati, ali je dopustno naložiti zahtevo „da deluje skupaj z“?

3.    Podrobneje, ali bi naložitev omejene obveznosti delovanja „skupaj z“ na prej v tej predložitveni odločbi opisani način, pomenila sorazmeren poseg v svobodo opravljanja storitev odvetnikov, ki se lahko upraviči ob upoštevanju javnega interesa, ki ga predstavlja potreba po zaščiti uporabnikov pravnih storitev in učinkovitem izvajanju sodne oblasti?

4.    Če je odgovor na tretje vprašanje pritrdilen, ali je takšno stališče upoštevno v vseh primerih, in če ne, katere dejavnike mora nacionalno sodišče upoštevati pri odločitvi, ali je v določenem primeru mogoče naložiti takšno zahtevo?

____________

1 Direktiva Sveta z dne 22. marca 1977 o učinkovitem uresničevanju svobode opravljanja storitev odvetnikov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 1, str. 52).