Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 16 sierpnia 2019 r. – Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale SpA / Regione Campania

(Sprawa C-618/19)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale SpA

Strona przeciwna: Regione Campania

Pytanie prejudycjalne

Czy jest sprzeczny z prawem [Unii Europejskiej], a w szczególności z zasadami swobodnego przepływu usług oraz maksymalnego otwarcia na konkurencję w zakresie zamówień publicznych na usługi przepis szczebla regionalnego, jakim jest art. 1 ust. 121 ustawy Regione Campania nr 16 z dnia 7 sierpnia 2014 r., który umożliwia bezpośrednie udzielenie zamówienia, bez organizowania przetargu, na usługi w zakresie zarządzania podatkiem samochodowym w Regione Campania na rzecz Automobile Club d’Italia?

____________