Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 30. jūlijā Holzer y Cia, SA de CV iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 23. maija spriedumu apvienotajās lietās T-3/18 un T-4/18 Holzer y Cia/EUIPO – Annco

(Lieta C-582/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Holzer y Cia, SA de CV (pārstāvis: N. A. Fernández Fernández–Pacheco, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Annco, Inc.

Ar 2019. gada 22. oktobra rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda Holzer y Cia, SA de CV pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________