Överklagande ingett den 14 augusti 2019 av Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 6 juni 2019 i mål T-210/18, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

(Mål C-614/19)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ombud: C. Klawitter, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Autec AG

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 24 oktober 2019 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att klaganden ska bära sina rättegångskostnader.

____________