Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija (Läti) 17. oktoobril 2019 – SIA „CV-Online Latvia“ versus SIA „Melons“

(kohtuasi C-62/19)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija

Põhikohtuasja pooled

Esimese astme kohtus hageja ja apellatsiooniastmes apellant: SIA „CV-Online Latvia“

Esimese astme kohtus kostja ja apellatsiooniastmes apellant: SIA „Melons“

Eelotsuse küsimused

1.    Kas kostja tegevust, mis seisneb lõppkasutaja suunamises hüperlingi kaudu hageja veebisaidile, kus on võimalik tutvuda töökuulutuste andmebaasiga, tuleb tõlgendada nii, et see on hõlmatud 11. märtsi 1996. aasta direktiivi andmebaaside õiguskaitse kohta1 artikli 7 lõike 2 punktis b sisalduvas mõiste „taaskasutamine“ määratluses, ja täpsemalt nii, et selle näol on tegemist andmebaasi taaskasutamisega muul viisil ülekandmise teel?

2.    Kas kostja otsingumootoris kuvatud metasiltides sisalduvat teavet tuleb tõlgendada nii, et see on hõlmatud 11. märtsi 1996. aasta direktiivi andmebaaside õiguskaitse kohta artikli 7 lõike 2 punktis a sisalduvas mõiste „väljavõtte tegemine“ määratluses, ja täpsemalt nii, et selle näol on tegemist andmebaasi kogu sisu või selle olulise osa mis tahes viisil või mis tahes vormis ajutise või alalise ülekandmisega teise väljendusvormi?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 1996. aasta direktiiv 96/9/EÜ andmebaaside õiguskaitse kohta (EÜT 1996, L 77, lk 20; ELT eriväljaanne 13/15, lk 459)