Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Ilfov (Rumunia) w dniu 12 września 2019 r. – NL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Sprawa C-679/19)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Tribunalul Ilfov

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: NL

Druga strona postępowania: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Pytania prejudycjalne

Czy art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty1 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on sankcji takiej jak przewidziana w art. 653 lit. i) Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 (dekretu rządowego nr 707/2006), który stanowi, że środki pieniężne niezgłoszone w formie pisemnej organom celnym, przekraczające limit 10 000 EUR, podlegają przepadkowi w całości i ostatecznie?

Czy art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on temu, by państwa członkowskie stosowały sankcję za wykroczenie w postaci całkowitego przepadku niezgłoszonej kwoty bez uprzedniej lub późniejszej weryfikacji pochodzenia lub przeznaczenia kwoty i niezależnie od jej pochodzenia lub przeznaczenia?

____________

1 Dz.U. 2005, L 309, s. 9.