Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Belgia) on esittänyt 15.10.2019 – T.H.C. v. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(asia C-755/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: T.H.C.

Vastapuoli: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU1 (uudelleenlaadittu) 46 artiklaa, jonka mukaan hakijoilla on oltava oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin muutoksen hakemiseksi päätökseen, ”joka koskee heidän tekemäänsä kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta”, ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä ulkomaalaisten maahantulosta, oleskelusta, asettautumisesta ja maastapoistamisesta 15.12.1980 annetun lain 39/57 §:n 1 momentin 2 kohdan 3 alakohdan toisen virkkeen, jossa vahvistetaan kolmannen maan kansalaisen jättämän myöhemmän, kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tutkimattajättämispäätöstä koskevan kanteen nostamisen määräajaksi viisi ”kalenteripäivää” alkaen hallinnollisen päätöksen tiedoksiannosta, luettuna yhdessä saman lain 57/6 §:n 3 momentin 1 kohdan 5 alakohdan ja 57/6/2 §:n 1 momentin kanssa, kaltaiselle kansalliselle menettelysäännölle silloin, ”kun ulkomaalainen on hakemuksen tehdessään tietyssä, 74/8 ja 74/9 §:ssä tarkoitetussa paikassa tai hallituksen valvonnassa”?

____________

1 EUVL 2013, L 180, s. 60.