Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (Förenade Kungariket) den 2 oktober 2019 – Beverly Hills Teddy Bear Company mot PMS International Group

(Mål C-728/19)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (Chancery Division)

Parter i det nationella målet

Kärande: Beverly Hills Teddy Bear Company

Svarande: PMS International Group

Tolkningsfrågor

1)    För att skyddet av en oregistrerad gemenskapsformgivning ska börja gälla enligt ... [artikel] 11 i rådets förordning (EG) nr 6/20021 av den 12 december 2001 (nedan kallad förordningen), genom att formgivningen görs tillgänglig för allmänheten enligt ... [artikel] 11.1, måste ett offentliggörande av formgivningen i den mening som avses i artikel 11.2 ha ägt rum inom gemenskapen, eller räcker det med att offentliggörandet, oavsett var detta ägt rum, var sådant att det rimligen kunde ha blivit känt vid normal yrkesmässig verksamhet i specialiserade kretsar inom den berörda sektorn i gemenskapen (om man antar att formgivningen inte visades efter en överenskommelse om konfidentialitet i enlighet med sista meningen i ... [artikel] 11.2)?

2)    Är datumet för bedömning av nyheten hos en formgivning för vilken skydd begärs, i den mening som avses i ... [artikel] 5.1 a i förordningen, det datum då skyddet för den oregistrerade gemenskapsformgivningen började gälla enligt ... [artikel] 11 i förordningen, eller alternativt det datum då ett relevant offentliggörande, i den mening som avses i ... [artikel] 7.1 i förordningen, rimligen kunde ha blivit känt genom normal yrkesmässig verksamhet i specialiserade kretsar inom den berörda sektorn i gemenskapen (om man antar att formgivningen inte visades efter en överenskommelse om konfidentialitet i enlighet med sista meningen i ... [artikel] 7.1), eller alternativt ett annat datum, och i så fall vilket?

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1).