2019 m. rugsėjo 19 d. Watford Employment Tribunal (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje B / Yodel Delivery Network Ltd

(Byla C-692/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Watford Employment Tribunal

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: B

Atsakovė: Yodel Delivery Network Ltd

Prejudiciniai klausimai

Ar pagal Direktyvą 2003/88/EB1 dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias tam, kad asmuo patektų į direktyvos taikymo sritį, reikalaujama, jog jis būtų įsipareigojęs atlikti visą iš jo reikalaujamą darbą arba suteikti visas iš jo reikalaujamas paslaugas „asmeniškai“?

Konkrečiai:

2.1.    Ar tai, kad asmuo turi teisę samdyti subrangovus arba „pakaitinius asmenis“, kurie atliktų visą iš jo reikalaujamą darbą ar jo dalį arba suteiktų visas iš jo reikalaujamas paslaugas ar jų dalį, reiškia, kad tas asmuo nelaikomas darbuotoju pagal Direktyvą 2003/88/EB:

2.1.1.        apskritai (teisė samdyti pakaitinius asmenis yra nesuderinama su darbuotojo statusu) arba

2.1.2.        tik tol, kol naudojasi teise samdyti pakaitinius asmenis (taigi tada, kai faktiškai atlieka darbą arba teikia paslaugas, jis turi būti laikomas darbuotoju)?

2.2.    Ar nustatant darbuotojo statusą pagal Direktyvą 2003/88/EB turi reikšmės tai, kad konkretus ieškovas faktiškai nesinaudojo teise samdyti subrangovą arba pakaitinį asmenį, nors kiti iš esmės tomis pačiomis sąlygomis pasamdyti asmenys tai darė?

2.3.    Ar nustatant darbuotojo statusą pagal Direktyvą 2003/88/EB turi reikšmės tai, kad kiti subjektai, įskaitant ribotos atsakomybės bendroves ir ribotos atsakomybės bendrijas, yra samdomi iš esmės tokiomis pačiomis sąlygomis kaip konkretus ieškovas?

Ar nustatant darbuotojo statusą pagal Direktyvą 2003/88/EB turi reikšmės tai, kad tariamas darbdavys neprivalo siūlyti darbo konkrečiam ieškovui, t. y. darbas siūlomas pagal poreikį, ir (arba) tai, kad konkretus ieškovas neprivalo imtis darbo, t. y. „visais atvejais kurjeris turi visapusišką teisę nesiimti siūlomo darbo“?

Ar nustatant darbuotojo statusą pagal Direktyvą 2003/88/EB turi reikšmės tai, kad konkretus ieškovas neprivalo dirbti tik tariamam darbdaviui ir gali tuo pačiu metu teikti panašias paslaugas bet kuriai trečiajai šaliai, įskaitant tariamo darbdavio tiesioginius konkurentus?

Ar nustatant darbuotojo statusą pagal Direktyvą 2003/88/EB turi reikšmės tai, kad konkretus ieškovas faktiškai nesinaudojo teise teikti panašias paslaugas trečiosioms šalims, nors kiti iš esmės tokiomis pačiomis sąlygomis pasamdyti asmenys tai darė?

Kaip pagal Direktyvą 2003/88/EB [2 straipsnio 1 dalį] apskaičiuojamas darbuotojo darbo laikas, jeigu konkretus ieškovas neprivalo dirbti fiksuotomis valandomis ir gali darbo laiką nusistatyti pats, pagal tam tikrus parametrus, pavyzdžiui, nuo 7.30 iki 21.00 val.? Pirmiausia, kaip darbo laikas apskaičiuojamas, kai:

6.1.    asmuo tomis valandomis neprivalo dirbti vien tik tariamam darbdaviui ir (arba) tomis valandomis atliekama veikla (pvz., vairavimas) gali būti atliekama ir tariamam darbdaviui, ir trečiajai šaliai;

6.2.    darbuotojui suteikiama daug laisvės pasirinkti, kaip atlikti darbą ir jis gali suplanuoti savo laiką taip, kaip patogiau jam pačiam, o ne vadovaudamasis vien tariamo darbdavio interesais.

____________

1 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4  t.,. p. 381).