Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid (Spanien) den 26 september 2019 – ZA m.fl. mot Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

(Mål C-716/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Madrid

Parter i det nationella målet

Kärande: ZA, AZ, BX, CV, DU, ET

Svarande: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA

Tolkningsfrågor

1)    Kan, mot bakgrund av förordning (EG) nr 1/2003(1 ), de omständigheter som prövats och befunnits styrkta i ett beslut som fattats av en nationell konkurrensmyndighet i en medlemsstat i EU – när denna myndighet handlar med stöd av artiklarna 101 och 102 FEUF inom ramen för sina befogenheter enligt ovannämnda förordning samt enligt kommissionens tillkännagivande om samarbete mellan kommissionen och EU-medlemsstaternas domstolar och kommissionens tillkännagivande om samarbete inom nätverket av konkurrensmyndigheter (2004/C 101/03) av den 27.4.2004 – och beslutet senare slås fast av en överordnad domstol och vinner laga kraft, anses ha fullt bevisvärde och få en inskränkande eller prejudicerande verkan för en annan domstols prövning i senare mål som har samband med samma faktiska omständigheter?

2)    För det fallet att den nationella konkurrensmyndigheten uttalar sig om huruvida det förekommer en överträdelse i samband med ett nät av avtal, ska det då förutsättas, om inte motsatsen bevisas av den som gjort sig skyldig till överträdelsen, att alla avtal som ingår i nätet påverkas av beslutets innehåll? Medför således beslut som fattas rörande nät av avtal en omvänd bevisbörda?

____________

(1 ) Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 2003, s. 1)