Жалба, подадена на 4 октомври 2019 г. — Кралство Нидерландия/Съвет на Европейския съюз, Европейски парламент

(Дело C-733/19)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Кралство Нидерландия (представители: M. Bulterman, M. Noort, P. Huurnink)

Ответници: Съвет на Европейския съюз, Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда

да отмени

приложение V, част Г, точка 1 относно забраната за използване на електрически импулсен трал,

приложение V, част Г, точка 2, в частта, в която се предвижда преходен период и условието не повече от 5 % от бим траулерния флот на всяка държава членка да използват електрически импулсен трал (точка 2, буква a), и

приложение V, част Г, точки 3, 4 и 5 от обжалвания регламент1 ;

при условията на евентуалност, в случай че Съдът не отмени съобразно направените искания посочените части от приложение V, част Г, да отмени цялата част Г от приложение V, както и израза „който е разрешен“ в член 7, параграф 1, буква б) от обжалвания Регламент, който препраща към приложение V, част Г,

при условията на евентуалност спрямо предходното искане — в случай че Съдът отхвърли като недопустимо както главното искане, така и направеното при условията на евентуалност искане за частична отмяна на обжалвания регламент — да отмени целия регламент, и

да осъди Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз да заплатят съдебните разноски.

Основания и основни доводи

1.    Нарушение на член 3, параграф 3 ДЕС във връзка с член 11 ДФЕС, член 191, параграф 3 ДФЕС, член 2, член 3, букви в), з) и и) и член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/20132 , както и на член 3, параграф 1 от обжалвания регламент, тъй като Парламентът и Съветът не са установили забраната за използване на електрически импулсен трал и преходния период в обжалвания регламент въз основа на най-добрите налични научни становища.

2.    Нарушение на член 3, параграф 3 ДЕС във връзка с член 11 ДФЕС, член 173, параграфи 1 и 3 ДФЕС, член 2, член 3 буква з) и член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, както и на член 3, параграф 1 от обжалвания регламент, тъй като Парламентът и Съветът са установили забраната за използване на електрически импулсен трал и преходния период в обжалвания регламент в нарушение на своето задължение за насърчаването на иновациите и технологичното развитие.

3.    Нарушение на член 3, параграф 3 ДЕС във връзка с член 11 ДФЕС, член 191, параграф 2, първа алинея ДФЕС, член 2, параграф 2 и член 3, буква з) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, както и на член 3, параграф 1 от обжалвания регламент, доколкото Парламентът и Съветът е трябвало да установят забраната за използване на електрически импулсен трал и преходния период в обжалвания регламент въз основа на принципа на предпазните мерки.

____________

1     Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и на регламенти (ЕС) № 1380/2013, (ЕС) 2016/1139, (ЕС) 2018/973, (ЕС) 2019/472 и (ЕС) 2019/1022 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета (ОВ L 198, 2019 г., стр. 105).

2     Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 2013 г., стр. 22).