Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 18. septembrī iesniedza Audiencia Provincial de Alicante (Spānija) – Banco Santander, S.A./VF un WD

(Lieta C-691/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Audiencia Provincial de Alicante

Pamatlietas puses

Prasītāja: Banco Santander, S.A.

Atbildētājas: VF un WD

Prejudiciālie jautājumi

i)    Vai ar Direktīvas [93/13]1 6. panta 1. punktā atzīto nesaistīšanas principu ir saderīga tiesu sniegtā interpretācija (saskaņā ar kuru summu, kas ir nepamatoti samaksātas, piemērojot ar patērētāju noslēgtajā hipotekārā aizdevuma līgumā iekļauto noteikumu par izdevumiem, atmaksāšana nav spēkā neesamības atzīšanas sekas, bet par to ir jāceļ atsevišķa prasība, kas ir pakļauta noilgumam), kas pieļauj to, ka patērētājam var būt galīgi saistošs noteikums par izdevumiem, jo viņš nevarēs saņemt to atlīdzinājumu, ja minētajai prasībai būs iestājies noilgums?

ii)    Vai ar minēto principu ir saderīgs noilguma termiņa attiecībā uz prasību atmaksāt maksājumus, kas ir nepamatoti veikti, piemērojot par negodīgu atzītu noteikumu, tiesību institūts, ciktāl tas var ietvert tiesību uz atlīdzināšanu zaudēšanu, lai arī noteikums tika atzīts par spēkā neesošu?

iii)    Apstiprinošas atbildes gadījumā, vai EST minētais jēdziens “saprātīgs noilguma termiņš” ir jāinterpretē, piemērojot tikai valsts noteiktus kritērijus vai, gluži pretēji, saprātīgumam ir jāpiemēro kāda konkrēta prasība, lai aizņēmējiem patērētājiem nodrošinātu minimālu aizsardzību visā Eiropas Savienībā un neskartu tiesību uz to, ka par negodīgu atzīts noteikums ir nesaistošs, būtību?

iv)    Ja tiek uzskatīts, ka saprātīgs noilguma termiņš ir jānosaka, ievērojot dažus obligātus noteikumus, vai saprātīgums var būt atkarīgs no brīža, kurā valsts tiesību aktos tiek noteikta iespēja celt prasību; vai ir saprātīgi noilguma termiņa aprēķināšanu sākt no līguma noslēgšanas dienas vai, gluži pretēji, negodīgu noteikumu nesaistīšanas princips prasa iepriekšēju vai vienlaicīgu noteikuma par izdevumiem spēkā neesamības atzīšanu, lai aizņēmējam tiktu piešķirts saprātīgs termiņš, kurā viņš varētu lūgt atmaksāt nepamatoti veiktos maksājumus?

____________

1 Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos, OV 1993, L 95, 29. lpp.