Begæring om bemyndigelse til at foretage arrest eller udlæg indleveret den 9. september 2019 – Ntinos Ramon mod Europa-Kommissionen

(Sag C-675/19 SA)

Processprog: græsk

Parter

Rekvirenten: Ntinos Ramon (ved advokaterne Achilleas Dimitriadis og Charalampos Pogiatzis)

Rekvisitus: Europa-Kommissionen

Rekvirentens påstande

Α. Europa-Kommissionens immunitet i henhold til artikel 1 i protokol (nr. 7) vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter 1 ophæves og forkyndelse og fuldbyrdelse af følgende tillades:

foreløbig kendelse om tvangsfuldbyrdelse i form af udlæg hos tredjemand (Garnishee Order nisi) af 26. juni 2019 afsagt af Eparchiako Dikastirio Ammochostou (kredsdomstolen i Ammochostou, Cypern)

enhver endelig foranstaltning fra nævnte kredsdomstol

enhver anden hermed forbundet foranstaltning.

Β. Der træffes sådanne foranstaltninger og/eller bestemmelse om erstatning, som efter Domstolens skøn er rimelige i det foreliggende tilfælde.

C. Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne inklusive merværdiafgift.

____________

1 EUT 2016, C 202, s. 266.