Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. 29. juulil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 28. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-377/18: Intercept Pharma ja Intercept Pharmaceuticals versus EMA

(kohtuasi C-576/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. (esindajad: solicitor L. Tsang, solicitor J. Mulryne, solicitor E. Amos, barrister F. Campbell)

Teine menetlusosaline: Euroopa Ravimiamet

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 28. juuni 2019. aasta otsus;

tühistada otsus, mille teine menetlusosaline edastas apellantidele 15. mail 2018, avalikustada riski-kasu suhte hindamise perioodiline aruanne, ja

mõista teiselt menetlusosaliselt välja apellantide käesoleva asjaga seotud kohtu- ja muud kulud nii esimeses kohtuastmes kui ka apellatsioonimenetluses.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjendamiseks esitavad apellandid kaks väidet.

1.    Esimene väide, et Üldkohus tegi vea, kui ta leidis, et määruse 1049/20011 artikli 4 lõike 2 „kohtumenetluse kaitset“ puudutav taane puutub asjasse ainult siis, kui dokumendid on koostatud konkreetse kohtumenetluse kontekstis või kui need sisaldavad õiguslikke seisukohti, mis on selle kohtumenetluse ese. Sellega kehtestatakse artikli 4 lõike 2 sõnastuse lubamatu piirang, mida määruses ei ole.

2.    Teine väide, et Üldkohus tegi vea, kui leidis, et määruse 1049/2001 artikli 4 lõike 2 „ärihuve“ puudutav taane on kohaldatav ainult siis, kui dokumendi konkreetsed osad kvalifitseeritakse asjaomase poole ärihuve kahjustavaks, ning see ei ole kohaldatav lihtsalt siis, kui dokumendi kui terviku avaldamine kahjustab selle koostaja ärihuve. See seisukoht ei võimaldanud Üldkohtul leida, et teine menetluspool rikkus õigusnormi ja tegi hindamisvea, kui ta keeldus selles asjas arvesse võtmast avalikustamise taotluse konteksti.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331).