Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 29. jūlijā Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2019. gada 28. jūnija spriedumu lietā T-377/18 Intercept Pharma un Intercept Pharmaceuticals/EMA

(Lieta C-576/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. (pārstāvji: L. Tsang, J. Mulryne, E. Amos, Solicitors, un F. Campbell, Barrister)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Zāļu aģentūra

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas 2019. gada 28. jūnija nolēmumu;

atcelt lēmumu, ko atbildētāja 2018. gada 15. maijā darīja zināmu apelācijas sūdzības iesniedzējām, publicēt Periodisko ieguvumu un riska novērtējuma ziņojumu, un

piespriest atbildētājai atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējām gan tiesāšanās, gan citus ar šo lietu saistītos izdevumus gan pirmajā instancē, gan apelācijas instancē.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzējas izvirza divus pamatus.

1. Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa ir kļūdaini secinājusi, ka Regulas 1049/2001 1 4. panta 2. punkta ievilkums “tiesvedības aizsardzība” ir atbilstošs tikai tad, ja dokumenti ir sastādīti konkrētas tiesvedības ietvaros vai ja tie satur juridiskas nostājas, kas ir šādas tiesvedības priekšmets. Tas ir nepieņemams ierobežojums 4. panta 2. punkta formulējumam, kas nav iekļauts regulā.

2. Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Vispārējā tiesa ir kļūdaini secinājusi, ka Regulas 1049/2001 4. panta 2. punkta “komerciālo interešu” ievilkumu var piemērot tikai tad, ja ir atzīts, ka konkrēti dokumenta elementi apdraud attiecīgās puses komerciālās intereses, un to nevar piemērot, pamatojoties tikai uz to, ka visa dokumenta izpaušana kaitētu tā radītāja komerciālajām interesēm. Šāds uzskats liedza Vispārējai tiesai atzīt atbildētājas pieļauto kļūdu tiesību piemērošanā un vērtējumā, atsakoties izskatīt lūguma par informācijas izpaušanu kontekstu šajā lietā.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV 2001, L 145, 43. lpp.).