Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 28 czerwca 2019 r. w sprawie T-377/18, Intercept Pharma i Intercept Pharmaceuticals / EMA, wniesione w dniu 29 lipca 2019 r. przez Intercept Pharma Ltd i Intercept Pharmaceuticals, Inc.

(Sprawa C-576/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Intercept Pharma Ltd i Intercept Pharmaceuticals, Inc. (przedstawiciele: L. Tsang, J. Mulryne, E. Amos, Solicitors, F. Campbell, Barrister)

Druga strona postępowania: Europejska Agencja Leków

Żądania wnoszących odwołanie

Uchylenie orzeczenia Sądu wydanego w dniu 28 czerwca 2019 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji o ujawnieniu okresowego sprawozdania z oceny ryzyka i korzyści doręczonej wnoszącym odwołanie przez drugą stronę postępowania w dniu 15 maja 2018 r., oraz

obciążenie EMA poniesionymi przez wnoszące odwołanie kosztami postępowania i innymi kosztami związanymi z niniejszą sprawą, zarówno w pierwszej instancji jak i w postępowaniu odwoławczym.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu odwołania wnoszący odwołanie podnieśli dwa zarzuty.

1. Zarzut pierwszy oparty na tym, że Sąd błędnie stwierdził, iż tiret drugie dotyczące „ochrony postępowania sądowego” w art. 4 ust. 2 rozporządzenia1 ma znaczenie dla sprawy jedynie w przypadku, gdy dokumenty zostały sporządzone w ramach zawisłego postępowania sądowego lub zawierają stanowiska prawne będące przedmiotem takiego postępowania. W ten sposób doszło do nieprzewidzianego w tym rozporządzeniu niedopuszczalnego ograniczenia treści jego art. 4 ust. 2.

2. Zarzut drugi, oparty na tym, że Sąd błędnie stwierdził, iż tiret dotyczące „interesów handlowych” w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1049/2001 może znajdować zastosowanie jedynie w przypadku gdy poszczególne fragmenty dokumentu, co do których stwierdzono, że naruszają interesy handlowe danej strony i nie mogą mieć zastosowania tylko na tej podstawie, iż ujawnienie całości dokumentu naruszyłoby interesy handlowe ich autora. Ta ocena uniemożliwiła Sądowi stwierdzenie naruszenia prawa oraz błędu w ocenie, którego dopuściła się EMA odmawiając uwzględnienia kontekstu wniosku o ujawnienie w tej sprawie.

____________

1     Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. 2001, L 145, s. 43).