Προσφυγή της 29ης Οκτωβρίου 2019 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Αυστρίας

(Υπόθεση C-796/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: Walter Mölls, Cécile Vrignon)

Καθής: Δημοκρατία της Αυστρίας

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναγνωρίσει ότι η Δημοκρατία της Αυστρίας, ορίζοντας ως αρμόδια για τους σκοπούς της οδηγίας 2007/59/ΕΚ1 αρχή διαφορετική από την αρχή για την ασφάλεια, στην οποία αναφέρεται το άρθρο 16, της οδηγίας 2004/49/ΕΚ2 , παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 3, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2007/59/ΕΚ·

να καταδικάσει τη Δημοκρατία της Αυστρίας στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι το άρθρο 3, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2007/59 ορίζει ως αρμόδια για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας την «αρχή για την ασφάλεια, κατά την έννοια του άρθρου 16 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ».

Η επιλογή του Αυστριακού νομοθέτη αποκλίνει, ωστόσο, από την ως άνω πρόβλεψη της οδηγίας 2007/59.

Συγκεκριμένα, ο Αυστριακός νομοθέτης όρισε, αντί της αρμόδιας για τους σκοπούς της οδηγίας 2004/49 αρχής (αντί, δηλαδή, του Υπουργού Μεταφορών, Καινοτομίας και Τεχνολογιών), την εταιρία Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH ως αρμόδια αρχή για ορισμένα καθήκοντα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2007/59. Τούτο δεν συνάδει προς την οδηγία 2007/59.

____________

1     Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας (ΕΕ 2007, L 315, σ. 51).

2 Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας (ΕΕ 2004, L 164, σ. 44).