Žaloba podaná 29. októbra 2019 – Európska komisia/Rakúska republika

(vec C-796/19)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: Walter Mölls, Cécile Vrignon, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rakúska republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Rakúska republika nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 3 písm. a) smernice 2007/59/ES1 tým, že za príslušný orgán na účely tejto smernice stanovila iný orgán než je bezpečnostný orgán uvedený v článku 16 smernice 2004/49/ES2 ,

zaviazať Rakúsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia uvádza, že článok 3 písm. a) smernice 2007/59 definuje príslušný orgán na účely tejto smernice ako „bezpečnostný orgán uvedený v článku 16 smernice 2004/49/ES“.

Rakúsky zákonodarca však zvolil riešenie, ktoré je odlišné.

Namiesto toho, aby určil orgán, ktorý je príslušný na účely smernice 2004/49 [Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (Spolkový minister dopravy, inovácií a technológií)], stanovil pre časť úloh spadajúcich do pôsobnosti smernice 2007/59 Schieneninfrastruktur-Dientsleistungsgesellschaft mbH ako príslušný orgán. Podľa Komisie uvedené nie je v súlade s poslednou uvedenou smernicou.

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 315, 2007, s. 51).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernici 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (Ú. v. EÚ L 164, 2004, s. 44).