Talan väckt den 29 oktober 2019 – Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

(Mål C-796/19)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: Walter Mölls, Cécile Vrignon)

Svarande: Republiken Österrike

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Österrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 3 a i direktiv 2007/59/EG(1 ) genom att vad gäller detta direktiv utse en annan myndighet till behörig myndighet än den säkerhetsmyndighet som avses i artikel 16 i direktiv 2004/49/EG(2 ), och

förplikta Republiken Österrike att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen har anfört att behörig myndighet i artikel 3 a i direktiv 2007/59 vad avser nämnda direktiv definieras som ”den säkerhetsmyndighet som avses i artikel 16 i direktiv 2004/49/EG”.

Den österrikiska lagstiftaren har likväl gjort ett annat val.

Istället för den behöriga myndigheten vad avser direktiv 2004/49 (Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (förbundsminister för transport, innovation och teknik)) har den österrikiska lagstiftaren vad gäller en rad uppgifter som omfattas av direktiv 2007/59 fastställt att Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH ska vara behörig myndighet. Enligt kommissionen strider detta mot sistnämnda direktiv.

____________

(1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen (EUT L 315, 2007, s. 51)

(2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (EUT L 164, 2004, s. 44).