Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španělsko) dne 4. října 2019 – KM v. Subdelegación de Gobierno de Albacete

(Věc C-731/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: KM

Odpůrkyně: Subdelegación de Gobierno de Albacete

Předběžná otázka

Je s judikaturou Soudního dvora Evropské unie týkající se mezí přímého účinku směrnic slučitelný výklad jeho rozsudku ze dne 23. dubna 2015 (věc C-38/14, Zaizoune1 ) v tom smyslu, že španělské správní orgány a soudy mohou přímo použít směrnici 2008/115/ES2 v neprospěch státního příslušníka třetí země a upustit od použití mírnějšího vnitrostátního sankčního ustanovení s tím, že zpřísní jeho trestní odpovědnost a možná pominou zásadu zákonnosti trestání; nesmí být nepřizpůsobení španělské právní úpravy směrnici vyřešeno touto cestou, nýbrž změnou zákona nebo způsoby upravenými unijním právem pro uložení povinnosti státu náležitě provádět směrnice?

____________

1 EU:C:2015:260.

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. 2008, L 348, s. 98).