Жалба, подадена на 31 октомври 2019 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (втори разширен състав) на 24 септември 2019 г. по дело T-105/17, HSBC Holdings plc и др./Комисия

(Дело C-806/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: T. Christoforou, M. Farley и F. van Schaik)

Други страни в производството: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение (точки 336—354 и диспозитива), в частта относно отмяната на глобите, посочени в член 2 от решението1 ,

да отхвърли втората, третата и четвъртата част от шестото основание на жалбата на HSBC до Общия съд във връзка с глобите и искането му, представено при условията на евентуалност, относно упражняването на правомощиeто за пълен съдебен контрол,

или, при условията на евентуалност:

да върне делото на Общия съд за ново разглеждане във връзка с втората, третата и четвъртата част от шестото основание на жалбата на HSBC и искането му, представено при условията на евентуалност, относно упражняването на правомощиeто за пълен съдебен контрол, и

да осъди HSBC да понесе всички съдебни разноски в настоящото производство и съответно да измени осъдителното решение относно съдебните разноски в зависимост от изхода на настоящото производство по обжалване.

Основания и основни доводи

Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел в точки 345—353 от съдебното решение, че Комисията не е изпълнила задължението си по член 296 ДФЕС за мотивиране по отношение на коефициента за намаление при определянето на основния размер на наложената на HSBC глоба, и следователно, като е отменил член 2, буква б) от спорното решение на това основание.

Общият съд е приложил неправилен правен критерий при преценката на въпроса дали мотивите на спорното решение са достатъчни във връзка с коефициента за намаление. По отношение на решенията, с които се налагат глоби на предприятията за нарушение на член 101 ДФЕС, Комисията не е длъжна да посочва цифровите данни във връзка с метода за изчисляване на глобите или да представя всички цифрови данни във връзка с всеки от междинните етапи относно начина на изчисляване. Преценени с оглед на правилния правен критерий, мотивите в спорното решение отговарят на изискванията по член 296 ДФЕС, тъй като излагат съображенията на Комисията по отношение на: i) необходимостта да се приложи коефициент за намаление, ii) равнището, на което е определен този коефициент за намаление, iii) обстоятелствата, които Комисията е взела предвид, за да определи равнището на коефициента за намаление, iv) причината, поради която Комисията е счела за подходящо да вземе предвид всеки от тези коефициенти, и v) посочване на отражението, което е имал всеки елемент върху окончателното равнище на коефициента за намаление. Освен това мотивите на спорното решение са позволили на адресатите на това решение да проверят дали е бил спазен принципът на равно третиране.

____________

1 Решение на Комисията от 7 декември 2016 година относно производство по член 101 ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело AT.39914 — Лихвени деривати в евро) (нотифицирано под номер C (2016) 8530).