Appel iværksat den 31. oktober 2019 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Udvidede Afdeling) den 24. september 2019 i sag T-105/17, HSBC Holdings plc m.fl. mod Kommissionen

(Sag C-806/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Europa-Kommissionen (ved T. Christoforou, M. Farley og F. van Schaik, som befuldmægtigede)

De andre parter i appelsagen: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc og HSBC France

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom (præmis 336-354 og konklusionen) ophæves, for så vidt som den annullerer bøderne omhandlet i artikel 2 i afgørelsen 1 .

Andet, tredje og fjerde led i HSBC’s sjette anbringende for Retten vedrørende bøderne og dette selskabs subsidiære påstand om udøvelse af en ubegrænset kompetence forkastes

Subsidiært:

Sagen hjemvises til Retten for så vidt angår andet, tredje og fjerde led af HSBC’s sjette anbringendefor Retten, ligesom selskabets subsidiære påstand vedrørende udøvelse af en ubegrænset kompetence hjemvises til Retten.

HSBC pålægges at bære samtlige omkostninger i denne sag, og afgørelsen om sagsomkostninger i den appellerede dom tilpasses for at afspejle udfaldet af denne appel.

Anbringender og væsentligste argumenter

Retten begik en retlig fejl, da den i dommens præmis 345-353 fastslog, at Kommissionen havde tilsidesat sin begrundelsespligt i henhold til artikel 296 TEUF med hensyn til den nedsættelsesfaktor, som skulle anvendes ved fastsættelsen af grundbeløbet for den bøde, som HSBC blev pålagt, og følgelig annullerede den omtvistede afgørelses artikel 2, litra b), på dette grundlag.

Retten anvendte en ukorrekt juridisk standard ved bedømmelsen af, om begrundelsen i den omtvistede afgørelse var tilstrækkeligmed hensyn til nedsættelsesfaktoren. Hvad angår afgørelser, hvorved virksomheder pålægges bøder for overtrædelse af artikel 101 TEUF, gælder det, at Kommissionen ikke har pligt til at oplyse tallene vedrørende metoden for beregning af bøderne eller at oplyse alle tallene vedrørende hvert af de mellemliggende trin vedrørende beregningsmetoden. Bedømt ud fra den korrekte juridiske standard opfylder begrundelsen i den omtvistede afgørelse kravene i henhold til artikel 296 TEUF, idet der heri redegøres for Kommissionens begrundelse med hensyn til: (i) nødvendigheden af at anvende nedsættelsesfaktoren; (ii) niveauet for nedsættelsesfaktoren; (iii) de forhold, som Kommissionen tog i betragtning ved fastsættelsen af niveauet for nedsættelsesfaktoren; (iv) hvorfor Kommissionen fandt det passende at tage hver af disse faktorer i betragtning; og (v) en angivelse af den betydning, som hvert forhold havde for nedsættelsesfaktorens endelige niveau. Endvidere gjorde begrundesen i den omtvistede afgørelse det muligt for adressaterne for afgørelsen at kontrollere, at ligebehandlingsprincippet var blevet overholdt.

____________

1     Kommissionens afgørelse af 7.12.2016 om en procedure i henhold til artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 53 i EØS-aftalen (sag AT.39914 – Rentederivater i euro) (meddelt under nummer C(2016) 8530).