Определение на Съда (състав по допускането на обжалване) от 24 октомври 2019 г. — Rietze/EUIPO

(Дело C599/19 P)

„Обжалване — Промишлен дизайн на Общността — Допускане на обжалване — Член 170б от Процедурния правилник на Съда — Молба, от която не се установява значението на съответния въпрос за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Недопускане на обжалване по делото“

1.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Тежест на доказване

(член 58а от Статута на Съда; член 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 6 и 7)

2.      Съдебно производство — Режим на предварително допускане — Молба за допускане на обжалване — Изисквания за форма — Обхват

(член 58а от Статута на Съда; член 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 11 и 12)

3.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Молба за допускане на обжалване, от която не се установява значението на въпроса — Недопускане

(член 58а от Статута на Съда; член 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 9 и 14—17)

Диспозитив

1)

Не допуска обжалване по делото.

2)

Rietze GmbH & Co. KG понася направените от него съдебни разноски.