17. oktoobril 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik

(kohtuasi C-767/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: O. Beynet, Y. G. Marinova)

Kostja: Belgia Kuningriik

Hageja nõuded

tuvastada, et Belgia Kuningriik on rikkunud kohustusi, mis tal lasuvad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivile 2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ1 , ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivile 2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ2 , kuna ta ei ole õigesti üle võtnud:

direktiivide 2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ artikli 9 lõike 1 punki a,

direktiivi 2009/72/EÜ artikli 37 lõike 4 punkte a ja b ning direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 lõike 4 punkte a ja b,

direktiivi 2009/72/EÜ artikli 37 lõike 6 punkte a, b ja c ning lõiget 9 ja direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 lõike 6 punkte a, b ja c ning lõiget 9,

direktiivi 2009/72/EÜ artikli 37 lõiget 10 ja direktiivi 2009/73/EÜ artikli 41 lõiget 10;

mõista kohtukulud välja Belgia Kuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi ese on Belgias direktiivi 2009/72 elektrienergia siseturu ja direktiivi 2009/73 maagaasi siseturu kohta puudulik ülevõtmine. Kõnealustes direktiivides on kehtestatud muu hulgas sätted, mis näevad ette ühelt poolt elektri ja gaasi põhivõrkudega seotud tegevuse ning teiselt poolt tootmis- ja tarnetegevuse tegeliku eraldamise, et ennetada ohtu, et võrke kasutatakse diskrimineerival viisil. Nendes õigusnormides kehtestatud eesmärkide saavutamiseks on nendes ette nähtud sõltumatute riiklike reguleerivate asutuste loomine.

Komisjon leiab, et Belgia Kuningriik on direktiivid puudulikult üle võtnud kahes põhiaspektis: omandisuhete täielik eraldamine ning sätted, mis puudutavad riigi reguleeriva asutuse pädevust ja sõltumatust.

____________

1 ELT 2009, L 211, lk 55.

2 ELT 2009, L 211, lk 94.