Prasība, kas celta 2019. gada 17. oktobrī – Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste

(Lieta C-767/19)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: O. Beynet, Y. G. Marinova, pārstāvji)

Atbildētāja: Beļģijas Karaliste

Prasījumi

konstatēt, ka Beļģijas Karaliste nav izpildījusi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/72/EK (2009. gada 13. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu 1 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/73/EK (2009. gada 13. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu 2 paredzētos pienākumus, pareizi netransponējot:

Direktīvu 2009/72/EK un 2009/73/EK 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

Direktīvas 2009/72/EK 37. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu un Direktīvas 2009/73/EK 41. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu,

Direktīvas 2009/72/EK 37. panta 6. punkta a) , b) un c) apakšpunktu un 9. punktu, un Direktīvas 2009/73/EK 41. panta 6. punkta a) , b) un c) apakšpunktu un 9. punktu,

Direktīvas 2009/72/EK 37. panta 10. punktu un Direktīvas 2009/73/EK 41. panta 10. punktu,

piespriest Beļģijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības priekšmets ir Beļģijas kļūdaina Direktīvu 2009/72 un 2009/73, kuras attiecīgi ir par elektroenerģijas iekšējo tirgu un par dabasgāzes iekšējo tirgu, transponēšana. Minētajās direktīvās tostarp ir paredzēti noteikumi par elektroenerģijas un gāzes pārvades sistēmu darbības, no vienas puses, efektīvu nodalīšanu no piegādes un ražošanas darbībām, no otras puses, lai novērstu diskriminācijas risku sistēmu pārvaldīšanas jomā. Lai sasniegtu minētajās direktīvās noteiktos mērķus, tajās ir arī paredzēta neatkarīga valstu regulatīvo iestāžu ieviešana.

Komisija uzskata, ka Beļģijas Karaliste esot nepietiekami transponējusi šīs direktīvas attiecībā uz diviem būtiskiem aspektiem, proti, attiecībā uz pilnīgas īpašumtiesību nodalīšanas un noteikumu par valstu regulatīvo iestāžu kompetenču un neatkarību ieviešanu.

____________

1     OV 2009, L 211, 55. lpp.

2     OV 2009, L 211, 94. lpp.