Жалба, подадена на 14 ноември 2019 г. от Съвет на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 4 септември 2019 г. по дело T-308/18, Hamas/Съвет

(Дело C-833/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Съвет на Европейския съюз (представители: B. Driessen, S. Van Overmeire)

Друга страна в производството: Hamas

Искания на жалбоподателя

Съветът иска от Съда:

да отмени решението на Общия съд по дело T-308/18,

да се произнесе с окончателно решение по въпросите, предмет на настоящото обжалване, и

да осъди жалбоподателят по дело T-308/18 да заплати съдебните разноски на Съвета, направени в първоинстанционното производство и в настоящото производство по обжалване.

Основания и основни доводи

На първо място, Съветът счита, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото в преценката си на осмото основание за отмяна, изведено от „липса на удостоверяване на изложенията на мотивите“, като е приел, че изложенията на мотивите, свързани с обжалваните мерки, е трябвало да бъдат подписани.

На второ място, Съветът упреква Общият съд, че е допуснал грешка, като не е приел, че решенията на органите на САЩ представляват достатъчно основание за вписването на Hamas в списъка, приложен към обжалваните мерки.

____________