Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 14. novembrī Eiropas Savienības Padome iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 4. septembra spriedumu lietā T-308/18 Hamas/Padome

(Lieta C-833/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji: B. Driessen un S. Van Overmeire)

Otra lietas dalībniece: Hamas

Prasījumi

Padomes prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-308/18;

pieņemt galīgo nolēmumu par jautājumiem, kas ir apelācijas sūdzības priekšmets, un

piespriest prasītājai lietā T-308/18 atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas Padomei radušies pirmās instances tiesvedībā un saistībā ar šo apelācijas sūdzību.

Pamati un galvenie argumenti

Pirmkārt, Padome uzskata, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi tiesību kļūdu, izvērtējot astoto atcelšanas pamatu saistībā ar “pamatojuma izklāstu neapliecināšanu” un secinot, ka paskaidrojuma rakstiem, kas attiecas uz apstrīdētajiem tiesību aktiem, bija jābūt parakstītiem.

Otrkārt, Padome Vispārējai tiesai pārmet, ka tā ir kļūdījusies, nesecinādama, ka ASV iestāžu lēmumi ir pietiekams pamats Hamas iekļaušanai apstrīdētajiem tiesību aktiem pievienotajā sarakstā.

____________