Överklagande ingett den 14 november 2019 av Europeiska unionens råd av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 4 september 2019 i mål T-308/18, Hamas mot rådet

(Mål C-833/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska unionens råd (ombud: B. Driessen, S. Van  Overmeire)

Övrig part i målet: Hamas

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom i mål T-308/18,

slutligt avgöra saken i målet under överklagande,

förplikta sökanden i mål T-308/18 att ersätta de kostnader som uppkommit för rådet i första instans och inom ramen för förevarande förfarande.

Grunder och huvudargument

Rådet anser för det första att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vid sin bedömning av den åttonde grunden för ogiltigförklaring, avseende en ”avsaknad av bestyrkande av redogörelsen för skälen”, då den fann att redogörelsen för skälen för de angripna åtgärderna skulle ha undertecknats.

För det andra klandrar rådet tribunalen för att inte ha kommit till slutsatsen att de amerikanska myndigheternas beslut utgjorde tillräckligt underlag för att uppföra Hamas i förteckningen som bifogats de angripna åtgärderna.

____________