Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 2. septembrī Klaus Nonnemacher iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 20. jūnija spriedumu lietā T-390/18 Klaus Nonnemacher/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

(Lieta C-660/19 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Klaus Nonnemacher (pārstāvis: C. Rohnke, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Paul Ingram

Ar 2019. gada 19. novembra rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējam segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________