Överklagande ingett den 2 september 2019 av Klaus Nonnemacher av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 20 juni 2019 i mål T-390/18, Klaus Nonnemacher mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

(Mål C-660/19 P)

Rättegångsspråk: tyska

Europeiska unionens domstol (prövningstillståndsavdelningen) har den 19 november 2019 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att klaganden ska bära sina rättegångskostnader.

____________