Αναίρεση που άσκησε στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 η Retail Royalty Co. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 12 Ιουλίου 2019 στην υπόθεση T-54/18, Fashion Energy κατά EUIPO - Retail Royalty

(Υπόθεση C-678/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Retail Royalty Co. (εκπρόσωποι: M. Dick, Solicitor, και J. Bogatz, Rechtsanwältin)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Fashion Energy Srl, Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με διάταξη της 20ής Νοεμβρίου 2019 το Δικαστήριο (τμήμα εγκρίσεως της εξετάσεως των αναιρέσεων) απέρριψε την αίτηση εγκρίσεως και έκρινε ότι η Retail Royalty Co. φέρει τα δικαστικά έξοδά της.

____________