Žalba koju je 12. rujna 2019. podnio Retail Royalty Co. protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 12. srpnja 2019. u predmetu T-54/18, Fashion Energy protiv EUIPO-a - Retail Royalty

(predmet C- 678/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Retail Royalty Co. (zastupnici: M. Dick, Solicitor, i J. Bogatz, Rechtsanwältin)

Druge stranke u postupku: Fashion Energy Srl, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Rješenjem od 20. studenoga 2019. Sud Europske unije (vijeće za dopuštanje žalbi) odlučio je da se žalba ne dopušta te je naložio društvu Retail Royalty Co. snošenje vlastitih troškova.

____________