Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Riigikohus (Εσθονία) στις 29 Οκτωβρίου 2019 – XX κατά Tartu vangla

(Υπόθεση C-795/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η εσθονική

Αιτούν δικαστήριο

Riigikohus

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: XX

Καθού: Tartu vangla

Προδικαστικό ερώτημα

Πρέπει το άρθρο 2, παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 2000/78/ΕΚ1 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι αντιβαίνουν σε αυτό διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που προβλέπουν ότι η μειωμένη ικανότητα ακοής κάτω του προβλεπομένου ορίου συνιστά απόλυτο κώλυμα για την απασχόληση ενός προσώπου ως σωφρονιστικού υπαλλήλου και οι οποίες δεν επιτρέπουν τη χρήση βοηθημάτων ακοής κατά την εκτίμηση της τηρήσεως των απαιτήσεων ως προς την ακουστική ικανότητα;

____________

1 ΕΕ 2000, L 303, σ. 16.