Eelotsusetaotlus, mille esitas Riigikohus (Eesti) 29. oktoobril 2019  –

XX versus Tartu vangla

(Kohtuasi C-795/19)

Kohtumenetluse keel: eesti keel

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Riigikohus

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: XX

Vastustaja: Tartu vangla

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ1 , millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, artikli 2 lõiget 2 koostoimes sama direktiivi artikli 4 lõikega 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus niisugused riigisisesed õigusnormid, mis sätestavad, et kuulmise nõrgenemine alla nõutud normi on absoluutne vastunäidustus vanglateenistuse ametnikuna teenistuses olemisele, ja mis ei võimalda kasutada kuulmisnõuete täidetuse hindamisel korrigeerivaid abivahendeid?

____________

1 EÜT 2000, L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79.