Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Riigikohus (Viro) on esittänyt 29.10.2019 – XX v. Tartu vangla

(asia C-795/19)

Oikeudenkäyntikieli: viro

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Riigikohus

Pääasian asianosaiset

Valittaja: XX

Vastapuoli: Tartu vangla

Ennakkoratkaisukysymys

Onko yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY1 2 artiklan 2 kohtaa, luettuna yhdessä saman direktiivin 4 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, että sen kanssa ovat ristiriidassa kansalliset oikeusnormit, joissa säädetään, että kuulon heikkeneminen edellytettyä tasoa huonommaksi on ehdoton este vankeinhoitolaitoksen virkamiehenä palveluksessa olemiselle, ja jotka eivät mahdollista korjaavien apuvälineiden käyttöä arvioitaessa kuulovaatimusten täyttymistä?

____________

1 EYVL 2000, L 303, s. 16.