Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona (Španielsko) 14. októbra 2019 – UD/Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(vec C-746/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 17 de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: UD

Odporca: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Prejudiciálne otázky

Prebralo Španielsko správne smernicu 2008/151 do vnútroštátneho právneho poriadku (organický zákon 4/2000 v znení organického zákona 2/2019), keď si ako hlavnú odpoveď na situáciu neoprávneného pobytu vyhradilo uloženie pokuty a iba v závažných prípadoch aj vyhostenie?

Môže Španielsko v súlade so zásadou konformného výkladu požadovať priame uplatňovanie smernice 2008/15 v rozpore s ustanoveniami jeho vnútroštátnych právnych predpisov a tak zhoršiť postavenie cudzinca?

Môže byť článok 55 ods. 1 a článok 57 ods. 1 organického zákona 4/2000 predmetom výkladu, ktorý je v súlade so smernicou 2008/115, a to pokiaľ v španielskom vnútroštátnom právnom poriadku stále platí ustanovenie, ktoré ako hlavnú sankciu v prípade neoprávneného pobytu stanovuje pokutu alebo naopak, vedie k výkladu uvedeného vnútroštátneho zákona contra legem?

Má vnútroštátny súd naďalej uplatňovať ako hlavnú sankciu pokutu a v závažných prípadoch vyhostenie alebo má naopak naliehavú povinnosť uplatňovať vyhostenie vo všetkých prípadoch okrem tých, ktoré sú výslovne vylúčené smernicou 2008/115?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území – Ú. v. EÚ L 348, 2008, s. 98.