Преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Обединено кралство), постъпило на 16 октомври 2019 г. — JCM Europe (UK) Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Дело C-760/19)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Страни в главното производство

Жалбоподател: JCM Europe (UK) Ltd

Ответник: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Преюдициални въпроси

Невалиден ли е Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1760 на Комисията1 от 28 септември 2016 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура (КН), поради това че класира валидатора за банкноти и касите за пари в брой, посочени в регламента, в код по КН 8472 90 70, а не в код по КН 9031 49 90?

По-специално невалиден ли е Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1760 на Комисията, поради това че:

a)    неоснователно ограничава обхвата на позиция 9031;

б)    неоснователно разширява обхвата на позиция 8472;

в)    основава се на недопустими фактори;

г)    не се основава надлежно на обяснителните бележки, на позициите по КН и/или на общите правила за тълкуване във връзка с класирането на стока като описаната в този регламент?

____________

1 ОВ L 269, 2016 г., стр. 6.