Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Det Forenede Kongerige) den 16. oktober 2019 – JCM Europe (UK) Ltd mod Commissioners for Her Majestyʼs Revenue and Customs

(Sag C-760/19)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parter i hovedsagen

Appellant: JCM Europe (UK) Ltd

Indstævnt: Commissioners for Her Majestyʼs Revenue and Customs

Præjudicielle spørgsmål

Er Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1760 1 af 28. september 2016 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (KN) ugyldig, for så vidt som den tariferer den i forordningen specificerede mekanisme til kontrol af pengesedler og seddelkasser i KN-kode 8472 90 70 snarere end i KN-kode 9031 49 90?

Er Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1760 nærmere bestemt ugyldig, for så vidt som den:

(1)    uretmæssigt begrænser anvendelsesområdet for pos. 9031

(2)    uretmæssigt udvider anvendelsesområdet for pos. 8472

(3)    tager hensyn til ulovlige faktorer

(4)    ikke ved tariferingen af produktet tager passende hensyn til de forklarende bemærkninger, KN-positionerne og/eller de almindelige tariferingsbestemmelser som beskrevet i forordningen?

____________

1     EUT 2016, L 269, s. 6.