Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 16 oktober 2019 – JCM Europe (UK) Ltd mot Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Mål C-760/19)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parter i det nationella målet

Klagande: JCM Europe (UK) Ltd

Motpart: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Tolkningsfrågor

Är kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1760 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomeklaturen1 ogiltig till den del kontrollenheten för sedlar och sedelkassetter som anges i [förordning nr 2016/1760] klassificeras enligt KN-nummer 8472 90 70 och inte enligt KN-nummer 9031 49 90?

Är kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1760 närmare bestämt ogiltig i den mån

den felaktigt begränsar räckvidden av nummer 9031,

den felaktigt utvidgar räckvidden av nummer 8472,

den tar hänsyn till otillåtna omständigheter,

den inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till de förklarande anmärkningarna, KN-nummer och de allmänna bestämmelserna för tolkning av KN vid klassificeringen av produkten på så sätt som anges i förordningen.

____________

1 EUT L 269, 2016, s.6.