2019 m. spalio 18 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vokietijos Federacinė Respublika / SE

(Byla C-768/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė ir kasatorė: Vokietijos Federacinė Respublika

Pareiškėjas ir kita kasacinio proceso šalis: SE

dalyvaujant: Federacijos interesų atstovui Bundesverwaltungsgericht

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar taikant nacionalinės teisės nuostatą, pagal kurią suteikiant iš apsaugos statuso gavėjo kildinamą teisę į papildomą apsaugą remiamasi Direktyvos 2011/95/ES1 2 straipsnio j punktu, situacijoje, kai prieglobsčio prašytojas atvyko į apsaugos gavėjo priimančiąją valstybę narę po to, kai jo vaikas, su kuriuo gyveno šeimoje kilmės šalyje ir kuriam sulaukus pilnametystės buvo suteiktas papildomos apsaugos statusas pagal iki sulaukiant pilnametystės pateiktą prašymą (toliau – apsaugos gavėjas), tapo pilnamečiu ir šioje šalyje taip pat pateikė tarptautinės apsaugos prašymą (toliau – prieglobsčio prašytojas), ir sprendžiant klausimą, ar apsaugos gavėjas yra „nepilnametis“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2011/95/ES 2 straipsnio j punkto trečią įtrauką, turi būti vadovaujamasi sprendimo dėl prieglobsčio prašytojo prašymo suteikti prieglobstį data ar visgi ankstesniu momentu, pavyzdžiui:

a)    papildomos apsaugos statuso suteikimo apsaugos gavėjui data;

b)    prieglobsčio prašytojo prašymo suteikti prieglobstį pateikimo data;

c)    prieglobsčio prašytojo atvykimo į priimančiąją valstybę narę data arba

d)    apsaugos gavėjo prašymo suteikti prieglobstį pateikimo data?

2.    Tuo atveju:

a)    jei lemiamą reikšmę turi prašymo pateikimo data:

ar šiuo klausimu reikia remtis raštu, žodžiu ar kitu būdu išreikštu apsaugos prašymu, apie kurį tapo žinoma už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą atsakingai nacionalinės valdžios institucijai (prieglobsčio prašymas), ar oficialiai pateiktu tarptautinės apsaugos prašymu?

b)    jei lemiamą reikšmę turi prieglobsčio prašytojo atvykimo į šalį ar jo prašymo suteikti prieglobstį pateikimo data:

ar turi reikšmės ir klausimas, ar šiuo momentu dar nebuvo priimtas sprendimas dėl apsaugos gavėjo, kuriam papildomos apsaugos statusas buvo suteiktas vėliau, apsaugos prašymo?

3.    a)    Kokie reikalavimai turi būti keliami pirmajame prejudiciniame klausime aprašytoje situacijoje, kad prieglobsčio prašytojas būtų laikomas „šeimos nariu“ (Direktyvos 2011/95/ES 2 straipsnio j punktas), kuris „yra toje pačioje su tarptautinės apsaugos prašymu susijusioje valstybėje narėje“, kurioje yra tarptautinės apsaugos gavėjas, ir su kuriuo šeima egzistavo „jau kilmės šalyje“? Ar tai visų pirma reiškia, kad apsaugos gavėjo ir prieglobsčio prašytojo šeimos gyvenimas, kaip jis suprantamas pagal Pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnį, priimančiojoje valstybėje narėje turėjo būti atnaujintas, ar pakanka, kad apsaugos gavėjas ir prieglobsčio prašytojas tik tuo pačiu metu būtų priimančiojoje valstybėje narėje? Ar vienas iš tėvų laikomas šeimos nariu taip pat tuo atveju, jei, sprendžiant iš konkrečios bylos aplinkybių, atvykdamas į šalį neketino faktiškai prisiimti atsakomybės už dar nepilnametį ir nesusituokusį tarptautinės apsaugos gavėją, kaip nurodyta Direktyvos 2011/95/ES 2 straipsnio j punkto trečioje įtraukoje?

b)    Jei į trečiojo prejudicinio klausimo a dalį reikia atsakyti taip, kad apsaugos gavėjo ir prieglobsčio prašytojo šeimos gyvenimas, kaip jis suprantamas pagal Pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnį, turėjo būti atnaujintas priimančiojoje valstybėje narėje, ar turi reikšmės tai, kokiu momentu jis buvo atnaujintas? Ar šiuo klausimu visų pirma svarbu atsižvelgti į tai, ar šeimos gyvenimas buvo atnaujintas per tam tikrą laikotarpį po prieglobsčio prašytojo atvykimo, prieglobsčio prašytojo prašymo pateikimo dieną, ar tuo momentu, kai apsaugos gavėjas dar buvo nepilnametis?

4.    Ar prieglobsčio prašytojo, kaip šeimos nario, statusas, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2011/95/ES 2 straipsnio j punkto trečią įtrauką, pasibaigia apsaugos gavėjui sulaukus pilnametystės ir atitinkamai išnykus atsakomybei už nepilnametį ir nesusituokusį asmenį? Jei būtų atsakyta neigiamai: ar šis šeimos nario statusas (ir su juo susijusios teisės) išlieka ir toliau neribotą laiką, ar išnyksta suėjus tam tikram terminui (jei taip: kokiam) arba įvykus tam tikriems įvykiams (jei taip: kokiems)?

____________

1 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011, p. 9).