Иск, предявен на 21 ноември 2019 г. — Европейска комисия/Република Гърция

(Дело C-849/19)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: A. Bouchagiar, C. Hermes)

Ответник: Република Гърция

Искания на ищеца

Ищецът моли Съда:

да обви, че Република Гърция не е изпълнила задълженията си по член 4, параграф 4 и член 6, параграф 1 от Директива 92/43/ЕИО1 и по Договора за функционирането на Евроnейския съюз, като не е приела в рамките на предвидените срокове всички необходими мерки за определяне на подходящи цели на опазване и на подходящи консервационни мерки във връзка с 239-те територии от значение за Общността (ТЗО), които се намират на гръцка територия и са включени в Решение 2006/613/ЕО на Комисията от 19 юли 2006 г.2 ,

да осъди Република Гърция да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Европейската комисия счита, че Република Гърция не е определила подходящи задължения за опазване в рамките на предвидените срокове относно 239-те територии от значение за Общността, които се намират на гръцка територия.

Освен това Европейската комисия счита, че Република Гърция не е определила подходящи консервационни мерки в рамките на предвидените срокове относно 239-те територии от значение за Общността, които се намират на гръцка територия.

Поради тези причини Република Гърция е нарушила член 4, параграф 4 и член 6, параграф 1 от Директива 92/43/ЕИО, както и Договора за функционирането на Европейския съюз.

____________

1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 1992 г., стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 109).

2 Решение на Комисията от 19 юли 2006 година за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета списък на местообитанията със значение за Общността в средиземноморския биогеографски район (ОВ L 259, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 17, стр. 21).