Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 – Vereniging van Effectenbezitters κατά BP plc

(Υπόθεση C-709/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Hoge Raad der Nederlanden

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: Vereniging van Effectenbezitters

Αναιρεσίβλητη: BP plc

Προδικαστικά ερωτήματα

α) Έχει το άρθρο 7, περίπτωση 2, του κανονισμού (ΕΕ) 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (αναδιατύπωση) (EE 2012, L 351, σ. 1, στο εξής: κανονισμός Βρυξέλλες Iα) την έννοια ότι η άμεση επέλευση αμιγώς οικονομικής ζημίας σε τοκοφόρο λογαριασμό στις Κάτω Χώρες ή σε τοκοφόρο λογαριασμό σε εδρεύουσα στις Κάτω Χώρες τράπεζα και/ή εταιρεία επενδύσεων που αποτελεί τη συνέπεια επενδυτικών αποφάσεων, οι οποίες ελήφθησαν υπό την επιρροή δημοσιευθεισών γενικώς σε παγκόσμια κλίμακα, πλην όμως εσφαλμένων, ελλιπών και παραπλανητικών πληροφοριών διεθνούς επιχειρήσεως εισηγμένης στο χρηματιστήριο, συνιστά επαρκές συνδετικό στοιχείο για τη διεθνή δικαιοδοσία των ολλανδικών δικαστηρίων με βάση τον τόπο επελεύσεως της ζημίας;

β) Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως, χρειάζεται να συντρέχουν συμπληρωματικές περιστάσεις οι οποίες να δικαιολογούν την αναγνώριση διεθνούς δικαιοδοσίας των ολλανδικών δικαστηρίων και ποιες είναι οι περιστάσεις αυτές; Επαρκούν οι […] υπό πλαγιάριθμο 4.2.2 αναφερόμενες συμπληρωματικές περιστάσεις, για να θεμελιώσουν τη δικαιοδοσία των ολλανδικών δικαστηρίων;

Πρέπει στο πρώτο ερώτημα να δοθεί διαφορετική απάντηση εάν πρόκειται για αγωγή ασκηθείσα σύμφωνα με το άρθρο 3:305a BW (Αστικού Κώδικα) από ένωση η οποία έχει ως σκοπό, δυνάμει ιδίου δικαιώματος, την εκπροσώπηση των συμφερόντων επενδυτών οι οποίοι υπέστησαν ζημία υπό την έννοια του πρώτου ερωτήματος, πράγμα που, μεταξύ άλλων, σημαίνει ότι δεν διαπιστώνονται ούτε οι εκάστοτε τόποι κατοικίας των επενδυτών αυτών ούτε οι ιδιαίτερες περιστάσεις των ατομικών συναλλαγών ή των ατομικών αποφάσεων να μην πωληθούν ήδη αποκτηθείσες μετοχές;

Εάν τα ολλανδικά δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία, σύμφωνα με το άρθρο 7, περίπτωση 2, του κανονισμού Βρυξέλλες Iα, να εκδικάσουν την αγωγή που ασκήθηκε κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 3:305a BW, έχει το επιλαμβανόμενο δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 7, περίπτωση 2, του κανονισμού αυτού, τόσο διεθνή δικαιοδοσία όσο και, από άποψη εθνικού δικαίου, κατά τόπον αρμοδιότητα να εκδικάσει όλες τις μεταγενέστερες ατομικές αγωγές αποζημιώσεως επενδυτών οι οποίοι υπέστησαν ζημία υπό την έννοια του πρώτου ερωτήματος;

Εάν το επιλαμβανόμενο ολλανδικό δικαστήριο υπό την έννοια του τρίτου ερωτήματος έχει μεν διεθνή δικαιοδοσία όχι όμως και κατά τόπον αρμοδιότητα να εκδικάσει όλες τις ατομικές αγωγές αποζημιώσεως των επενδυτών οι οποίοι υπέστησαν ζημία υπό την έννοια του πρώτου ερωτήματος, πρέπει η κατά το εθνικό δίκαιο κατά τόπον αρμοδιότητα να καθοριστεί με βάση τον τόπο κατοικίας του ζημιωθέντος επενδυτή, την έδρα της τράπεζας στην οποία ο επενδυτής αυτός τηρεί τον προσωπικό τραπεζικό του λογαριασμό, ή με βάση την έδρα της τράπεζας στην οποία τηρείται ο τοκοφόρος λογαριασμός, ή να ληφθεί υπόψη άλλο συνδετικό στοιχείο;

____________