Иск, предявен на 25 ноември 2019 г. — Европейска комисия/Унгария

(Дело C-856/19)

Език на производството: унгарски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: C. Perrin и A. Sipos)

Ответник: Унгария

Искания на ищеца

Комисията иска от Съда:

–    да признае за установено, че като е прилагала след изтичането на предоставения до 31 декември 2017 г. преходен период общ акциз под 60 % от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободените за потребление цигари и като е прилагала акциз под 115 EUR за 1 000 цигари, Унгария не е изпълнила задълженията си по член 10, параграфи 2 и 3 от Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 година относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн1 ,

да осъди Унгария да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Съгласно член 10, параграф 2 от Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 година относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн, считано от 1 януари 2014 г., общият акциз върху цигарите представлява най-малко 60 % от среднопретеглената продажна цена на дребно на освободените за потребление цигари, освен в случаите на акциз от най-малко 115 EUR за 1 000 цигари. Тъй като прилага акциз под 115 EUR за 1 000 цигари, Унгария е задължена да въведе акциз от най-малко 60 % от среднопретеглената цена.

С член 10, параграф 2, трета алинея от Директива 2011/64/ЕС за Унгария и за още седем други държави членки се предвижда преходен период до 31 декември 2017 г., в който да въведат акциз в такъв размер. Съгласно член 10, параграфи 2 и 3 от Директива 2011/64/ЕС до изтичането на този период тези държави членки трябва да са достигнали посочените равнища на акциза.

Комисията преценява, че до изтичането на преходния период Унгария не е достигнала определените в член 10, параграфи 2 и 3 от Директива 2011/64/ЕС равнища на акциза и че след 31 декември 2017 г. посочената държава членка продължава да прилага акциз под равнищата, определени в тази директива.

____________

1 Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 година относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн (ОВ L 176, 2011 г., стр. 24).