25. novembril 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Ungari

(kohtuasi C-856/19)

Kohtumenetluse keel: ungari

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Perrin ja A. Sipos)

Kostja: Ungari

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Ungari kohaldab pärast 31. detsembrini 2017 kestnud üleminekuperioodi 60% tarbimisse lubatud sigarettide kaalutud keskmisest jaemüügihinnast madalama määraga aktsiisi ning kehtestas 1000 sigareti kohta vähem kui 115 euro suuruse aktsiisi, siis ei ole ta täitnud nõukogu 21. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/64/EL tubakatoodetele kohaldatava aktsiisi struktuuri ja määrade kohta1 artikli 10 lõigetest 2 ja 3 tulenevaid kohustusi, ning

mõista kohtukulud välja Ungarilt.

Väited ja peamised argumendid

Nõukogu 21. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/64/EL tubakatoodetele kohaldatava aktsiisi struktuuri ja määrade kohta artikli 10 lõike 2 kohaselt moodustab sigarettide üldine aktsiis alates 1. jaanuarist 2014 vähemalt 60% tarbimisse lubatud sigarettide kaalutud keskmisest jaemüügihinnast, välja arvatud, kui aktsiis on 1000 sigareti kohta vähemalt 115 eurot. Kuna Ungari kehtestas 1000 sigareti kohta vähem kui 115 euro suuruse aktsiisi, siis kehtib tema suhtes nõue kohaldada aktsiisi, mis vastab vähemalt 60%-le kaalutud keskmisest hinnast.

Ungari ja veel seitse liikmesriiki said selle aktsiisimäära saavutamiseks direktiivi 2011/64/EL artikli 10 lõike 2 kolmanda lõigu kohaselt loa kohaldada üleminekuperioodi kuni 31. detsembrini 2017. Direktiivi 2011/64/EL artikli 10 lõigete 2 ja 3 kohaselt tuli neil liikmesriikidel selle ajavahemiku lõpuks saavutada ette nähtud aktsiisimäär.

Komisjoni arvates ei ole Ungari üleminekuaja lõpuks saavutanud direktiivi 2011/64/EL artikli 10 lõigetes 2 ja 3 ette nähtud aktsiisimäära ja kohaldab alates 31. detsembrist 2017 direktiivis kindlaks määratud aktsiisimäärast madalama määraga aktsiisi.

____________

1 Nõukogu 21. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/64/EL tubakatoodetele kohaldatava aktsiisi struktuuri ja määrade kohta (ELT 2011, L 176, lk 24).