Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 30 септември 2019 г. — GR/Stadt Duisburg

(Дело C-720/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: GR

Ответник: Stadt Duisburg

Преюдициални въпроси

Загубва ли член на семейството на турски работник, който може да черпи права от последния по силата на член 7, параграф 1 от Решение № 1/80, тези права, ако придобие гражданството на приемащата държава членка, загубвайки предходното си гражданство?

При утвърдителен отговор на първия въпрос: може ли в описаното положение членът на семейството на турския работник да продължава да се позовава на правата по член 7 от Решение № 1/80, ако е загубил гражданството на приемащата държава членка, защото повторно е придобил предходното си гражданство?

____________