Преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Португалия), постъпило на 15 октомври 2019 г. — Ramada Storax SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Дело C-756/19)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ramada Storax SA

Ответник: Autoridade Tributária e Aduaneira

Преюдициални въпроси

Допуска ли правилното тълкуване на членове 90 и 273 от Директива 2006/112/ЕО1 на Съвета […] и на принципите на неутралитет на ДДС и на пропорционалност, както и на основните икономически свободи, португалският законодател да ограничи в член 78, параграф 7, буква b) от Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA), одобрен с Декрет-закон № 394-B/84 от 26 декември 1984 г. корекцията на данъка върху добавената стойност (ДДС) по вземанията, считани за несъбираеми в производство по несъстоятелност в предвидените в него случаи (т.е. когато е обявена несъстоятелност с ограничен характер след влизане в сила на решението за установяване на вземанията и определяне на класове, предвидено в Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (Кодекс за несъстоятелност и преструктуриране на предприятията, наричан по-нататък „CIRE“), одобрен с Декрет-закон № 53/2004 от 18 март 2004 г., или когато е налице одобрение на плана, което е предмет на решението, предвидено в член 156 от същия кодекс), с последицата, че не се приемат за тази цел решенията на съдилищата на други държави членки, с които се обявяват за несъбираеми вземанията, предявени в производство по несъстоятелност?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).