Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Högsta förvaltningsdomstolen (Σουηδία) στις 4 Νοεμβρίου 2019 – Danske Bank A/S κατά Skatteverket

(Υπόθεση C-812/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η σουηδική

Αιτούν δικαστήριο

Högsta förvaltningsdomstolen

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Λοιποί μετέχοντες στην κατ’ αναίρεση δίκη: Skatteverket

Προδικαστικό ερώτημα

Είναι το σουηδικό υποκατάστημα τράπεζας, η οποία είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, ανεξάρτητος υποκείμενος στον φόρο, στην περίπτωση που η κύρια εγκατάσταση παρέχει σε αυτό υπηρεσίες και του καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες, όταν η κύρια εγκατάσταση αποτελεί μέλος ομίλου ΦΠΑ σε αυτό το άλλο κράτος μέλος ενώ το σουηδικό υποκατάστημα δεν μετέχει σε οποιονδήποτε σουηδικό όμιλο ΦΠΑ1 ;

____________

1 Άρθρα 2, παράγραφος 1, 9, παράγραφος 1, και 11 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (EE 2006, L 347, σ. 1).