Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 4. novembrī iesniedza Högsta förvaltningsdomstolen (Zviedrija) – Danske Bank A/S/Skatteverket

(Lieta C-812/19)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Högsta förvaltningsdomstolen

Pamatlietas puses

Prasītāja: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Atbildētāja: Skatteverket

Prejudiciālais jautājums

Vai citā dalībvalstī reģistrētas bankas Zviedrijas filiāle ir neatkarīgs nodokļa maksātājs, ja galvenā pārstāvniecība sniedz pakalpojumus filiālei un piedēvē filiālei attiecīgās izmaksas un ja galvenā pārstāvniecība ietilpst PVN grupā citā dalībvalstī, bet Zviedrijas filiāle neietilpst nevienā Zviedrijas PVN grupā 1 ?

____________

1 Padomes Direktīva 2006/12/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).