Αναίρεση που άσκησαν στις 20 Νοεμβρίου 2019 οι Achemos Grupė UAB, Achema AB κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-417/16, Achemos Grupė και Achema AB κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-847/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσες: Achemos Grupė UAB, Achema AB (εκπρόσωποι: R. Martens, avocat, V. Ostrovskis, advokatas)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δημοκρατία της Λιθουανίας, Klaipėdos Nafta AB

Αιτήματα

Οι αναιρεσείουσες ζητούν από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ως προς τα σημεία 1 και 2 του διατακτικού·

να αναπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου,

ή, επικουρικώς, να αποφανθεί επί της προσφυγής που άσκησε η αναιρεσείουσα σε πρώτο βαθμό και να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση στο σύνολό της1 ·

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

1. Πρώτος λόγος αναιρέσεως: παράβαση του άρθρου 263 ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 256, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ, όπως και της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως, διότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο παραλείποντας να ελέγξει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η Επιτροπή προκειμένου να εκδώσει την απόφασή της, παρ’ όλο που το Γενικό Δικαστήριο υπείχε την υποχρέωση, στο πλαίσιο ενάσκησης κατάλληλου ελέγχου της νομιμότητας της αποφάσεως της Επιτροπής, να ελέγξει την ακρίβεια, την αξιοπιστία και τη συνοχή των στοιχείων στα οποία στηρίχθηκε η Επιτροπή.

2. Δεύτερος λόγος αναιρέσεως: παράβαση του άρθρου 41, παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσβολή του δικαιώματος χρηστής διοίκησης και παράβαση του άρθρου 12 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/15892 του Συμβουλίου, διότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο προσάπτοντας στις αναιρεσείουσες ότι παρέλειψαν να παράσχουν τις σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξετάσεως, ενώ η Επιτροπή είναι εκείνη που πρέπει, βάσει, αφενός, της υποχρεώσεώς της να προβεί σε επιμελή και αμερόληπτη εξέταση και, αφετέρου, του δικαιώματος χρηστής διοίκησης, να διασφαλίζει ότι έχει στη διάθεσή της τα κατά το δυνατόν πληρέστερα και πλέον αξιόπιστα στοιχεία.

3. Τρίτος λόγος αναιρέσεως: παράβαση του άρθρου 296, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, του άρθρου 41, παράγραφοι 1 και 2, στοιχείο γ΄, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως, διότι το Γενικό Δικαστήριο δεν αιτιολόγησε κατά τρόπο σαφή και μη διφορούμενο τους λόγους για τους οποίους το έργο ΥΦΑ μπορούσε να εξαιρεθεί από την εφαρμογή του άρθρου 14 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 3 και να ανατεθεί απευθείας στην Klaipėdos Nafta, παρ’ όλο που το Γενικό Δικαστήριο έπρεπε, βάσει της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως, να εκθέσει τη συλλογιστική του με τρόπο ώστε να επιτρέψει στις αναιρεσείουσες να λάβουν γνώση των λόγων για τους οποίους εξέδωσε την απόφαση του.

____________

1 Απόφαση C(2013) 7884 τελικό της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2013, με την οποία η κρατική ενίσχυση SA.36740 (2013/NN), την οποία χορήγησε η Λιθουανία στην Klaipėdos Nafta, κηρύχθηκε συμβατή με την εσωτερική αγορά (ΕΕ 2016, C 161, σ. 1).

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποιημένο κείμενο) (ΕΕ 2015, L 248, σ. 9).

3 Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΕ 2004, L 134, σ. 114).